درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترکیبات زیر در ساختمان دیواره سلولی باکتریهای گرم منفی وجود دارد بجز:

1 ) پپتیدوگلیکان
2 ) تایکودیک اسید

3 ) ان - استیل مورامیک اسید
4 ) لیپو پلی ساکارید.