درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از اجزا ساختمانی باکتریها به قسمت زیرین خود اتصال کووالانسی ندارد؟

1 ) فلاژله
2 ) پیلی
3 ) کپسول
4 ) آنتی ژن O