درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


در کدامیک از باکتری های زیر کپسول از جنس D- گلوتامیک اسید می باشد؟

1 ) کلبسیلا پنومونیه
2 ) هموفیلوس انفلونزا تیپ B
3 ) استرپتوکوکوس پنومونیه
4 ) باسیلوس آنتراسیس