درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از باکتری های رشته ای زیر دارای L-DAP در دیواره سلولی بوده و میزان رشد آن در حضور CO2 تغییر نمیکند؟

1 ) اکتینومایسس اسراییلی
2 ) آراکینا پروپیونیکا
3 ) بیفیدوباکتریوم دینتوم
4 ) نوکاردیا استروئیدس