درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ساختمان شبیه اندوسپور را در کدامیک از باکتریهای زیر مشاهده میکنیم؟

1 ) ریکتزیا پرووازکی
2 ) کوکسیلاا بورنتی
3 ) کلامیدیا پسی تاسی
4 ) کلامیدیا تراکوماتیس