درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از باکتری های زیر دارای رشته های محوری هستند؟

1 ) ترپونما پالیدوم
2 ) اکتینومایسس اسراییلی
3 ) نوکاردیا استروئیدس
4 ) لپتوتریکیا یوکالیس