درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدامیک از باکتری های زیر کوکسی گرم مثبت متحرک هستند؟

1 ) استافیلوکوک
2 ) میکروکوک
3 ) استوماتوکوک
4 ) پلانوکوک