درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ویبریو کلره و پروتئوس میرابیلیس به ترتیب دارای خصوصیات زیر میباشند؟

1 ) اکسیداز مثبت و فلاژل مونوتریش - اکسیداز منفی و فلاؤل پریتریش
2 ) اکسیداز منفی و فلاژل مونوتریش - اکسیداز مثبت و فلاژل مونوتریش
3 ) اکسیداز مثبت و بدون فلاژل - اکسیداز منفی و فلاژل مونو تریش
4 ) اکسیداز منفی و فلاژل پریتریش - اکسیداز مثبت و بدون فلاژل