درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


این آزمایش در تمامی اعضای خانواده انتروباکتریاسیه منفی است؟

1 ) تخمیر قند
2 ) اوره آز
3 ) احیای نیترات
4 ) اکسیداز