درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از آزمایشهای زیر مربوط به اسید استیل متیل کربینول از دکستروز می باشد؟

1 ) اکسیداز
2 ) اسکولای
3 ) متیل رد
4 ) ووژس پرسکوئر