درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


مواد اصلی تشکیل دهنده TSI کدام ها هستند؟

1 ) قندهای گلوکز ، لاکتوز ، سوکروز ، املاح آهن ، اندیکاتور فنل رد و آگار
2 ) قندهای گلوکز ، لاکتوز ، املاح آهن ، اندیکاتورفنل رد و آگار
3 ) قندهای گلوکز ، مانوز، نمک طعام ، آگار و اندیکاتور فنل رد
4 ) قندهای گلوکز ، مالتوز ، املاح آهن و خون و آگار