درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام عبارت علت مثبت بودن تست VP است؟

1 ) تولید اسیدیته بالا با pH=4/5
2 ) تجزیه سیترات موجود در محیط کشت
3 ) تولید استیل متیل کربینول توسط باکتری
4 ) تولید تریپتوفاناز توسط باکتری