درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام محیط کشت برای انتروباکتریاسه مناسب نیست؟

1 ) تایر مارتین

2 ) مک کانکی
3 ) EMB 
4 ) Endo