درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


داروی داپسون برای درمان کدام بیماری عفونی تجویز می گردد؟

1 ) تب مالت
2 ) جذام
3 ) سیفیلیس
4 ) سیاه زخم