درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر در مورد بیماری جذام صحیح است؟

1 ) فرم توبرکولوئیدی مسری تر از فرم لپروماتوز است
2 ) در فرم توبرکولوئید گرفتاری عصبی نامتقارن مشاهده می شود
3 ) در فرم لپروماتوز تست لپرومین مثبت است
4 ) در فرم توبرکولوئید تعداد باکتریها بیشتر ازفرم لپروماتوز است