درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کلیه موارد زیر در بیماری جذام از نوع خشک (توبرکولوئید) دیده می شود بجز:

1 ) حضور تعداد کم از باسیلهای اسید فاست در ضایعات
2 ) گرفتاری عصبی نامتقارن
3 ) تست لپرومین مثبت
4 ) فقدان ایمنی سلولی