درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


اجسام گلوبی (globi) به توده های کروی شکل داخل سلولی از باکتریهای زیر اطلاق می شود؟

1 ) باسیل سل
2 ) باسیل جذام
3 ) باسیل شاربن
4 ) باسیل سیاه سرفه