درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام باکتری در محیطهای کشت آزمایشگاهی رشد نمیکند؟

1 ) فوزوباکتریوم نئوفورمانس
2 ) کمپیلوباکتر
3 ) مایکوباکتریوم لپره
4 ) هموفیلوس دوکری