درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


عکس العملهای fernandez و mitsuda مربوط به کدام تست است؟

1 ) توبرکولین
2 ) دیک
3 ) شیک
4 ) لپرومین