درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از طیف های جذام تست لپرومین بالاترین راکسیون مثبت را نشان می دهد؟

1 ) توبرکولوئید
2 ) لپروماتوز
3 ) بوردرلاین
4 ) بوردرلاین لپروماتوز