درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آزمایش جلدی از روش های تشخیص جذام محسوب می شود؟

1 ) مانتو
2 ) دیک
3 ) میتسودا
4 ) فری