درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از اشکال بیماری جذام تعداد باکتری در بافت به حداکثر می رسد؟

1 ) توبرکولوئید و لپروماتوز
2 ) بینابینی
3 ) توبرکولوئید
4 ) لپروماتوز