درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مایکوباکتریوم های زیر بر روی محیطهای آزمایشگاهی مثل لونشتاین جانسن رشد نمی کند؟

1 ) مایکوباکتریوم اویوم
2 ) مایکوباکتریوم بوویس
3 ) مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
4 ) مایکوباکتریوم لپره