درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از میکروارگانیسم های زیر بر روی محیطهای آزمایشگاهی قابل کشت نیست؟

1 ) بوردتلا پرتوسیس
2 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
3 ) ویبریو کلره
4 ) مایکوباکتریوم لپره