درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از حیوانات نامبرده زیر در برابر باسیل جذام حساس بوده احتمالا مخزن طبیعی این باکتری می باشد؟

1 ) میمون سرز آفریقایی
2 ) آرمادیلو
3 ) خرگوش
4 ) هیچکدام