درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر نادرست می باشد؟

1 ) زمان تقسیم برای E.coli تقریبا 20 دقیقه است
2 ) مایکوباکتریوم توبرکولوزیس دارای زمان تقسیم در حدود 12 ساعت است
3 ) زمان تقسیم باسیل جذام برای پرورش روی محیطهای کشت آزمایشگاهی در حدود 13 روز است
4 ) ترپونما پالیدوم در بیضه خرگوش دارای زمان تقسیمی در حدود 30 ساعت است