درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از جملات زیر در مورد انواع بیماری جذام صحیح است؟

1 ) در جذام لپروماتوز باسیل به تعداد زیاد در ضایعه وجود دارد
2 ) در جذام لپروماتوز باسیل جذام به ندرت دیده می شود
3 ) در نوع توبرکولوئید باسیل جذام به فراوانی وجود دارد
4 ) در هر دو نوع باسیل جذام به ندرت مشاهده می شود