درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از انواع مایکوباکتریوم های زیر فتوکروموژن می باشد؟

1 ) مایکوباکتریوم اولسرانس
2 ) مایکوباکتریوم زولگایی
3 ) مایکوباکتریوم کانزاسی
4 ) مایکوباکتریوم میکروتی