درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


شایع ترین عفونت باکتریایی در مبتلایان به سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز) کدام است؟

1 ) مایکوباکتریوم اویوم اینتراسلولار
2 ) لیستریا مونوسایتوژنز
3 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
4 ) استافیلوکوک طلایی