درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ساختمان شیمیایی فاکتور طنابی (cord factor) در مایکوباکتریوم توبرکولوزیس کدام یک از موارد زیر است؟

1 ) گلیکوپروتئین
2 ) بتا هیدروکسی مایریستیک اسید
3 ) لیپوپروتئین
4 ) گلیکولیپید