درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تمام گزینه ها در مورد باسیل کخ صحیح است بجز:

1 ) بدون اسپور است
2 ) بدون حرکت است
3 ) کند رشد است
4 ) بی هوازی است