درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


PPD که در تست مانتو کاربرد دارد عبارتست از:

1 ) میکروب زنده ضعیف شده
2 ) چربی های خالص شده میکروب
3 ) پروتئین خالص شده میکروب
4 ) سم فرمالینه شده میکروب