درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


تست جلدی مانتو در تشخیص کدام بیماری کاربرد دارد؟

1 ) سل
2 ) جذام
3 ) تب مالت
4 ) کزاز