درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکسن BCG چیست؟

1 ) باسیل ضعیف شده سل انسانی
2 ) باسیل کشته شده مایکوباکتریوم بوویس است
3 ) باسیل کشته شده سل انسانی است
4 ) باسیل ضعیف شده مایکوباکتریوم بوویس است