درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


رشد میکروب سل روی محیط کشت اختصاصی چه مدت طول می کشد؟

1 ) یک روز
2 ) دو روز
3 ) یک هفته
4 ) بیش از 4 هفته