درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از خواص زیر در مورد باسیل کخ درست است؟

1 ) گرم مثبت ، هوازی و دارای خاصیت اسید فاست
2 ) گرم مثبت ، هوازی و بدون خاصیت اسید فاست
3 ) گرم منفی ، بی هوازی و دارای خاصیت اسید فاست
4 ) گرم منفی ، هوازی و دارای خاصیت اسید فاست