درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


PPD عبارت است از:

1 ) پروتئین خالص شده میکروب سل انسانی
2 ) پروتئین خالص شده میکروب سل گاوی
3 ) میکروب سل انسانی زنده ضعیف شده
4 ) میکروب سل گاوی زنده ضعیف شده