درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


میکروب سل دارای کدام یک از خواص زیر می باشد؟

1 ) هوازی ، مقاوم به اسید و الکل
2 ) هوازی ، حساس به اسید و مقاوم به الکل
3 ) بیهوازی ، مقاوم به اسید و الکل
4 ) بیهوازی ، مقاوم به اسید و حساس به الکل