درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کورد فاکتور شاخص بیماری زایی در کدام باکتری است؟

1 ) استرپتوکوک های گروه A
2 ) کلستریدیوم تتانی
3 ) کورینه باکتریوم دیفتریه
4 ) مایکوباکتریوم توبرکولوزیس