درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام عبارت در مورد مایکوباکتریوم توبرکولوزیس نادرست است؟

1 ) با استفاده از یک روش ژنتیک کولونیهای آن درکمتر از سه ساعت قابل تشخیص است
2 ) با مشاهده ارگانیسم های اسید فاست درلام مستقیم به تشخیص نهایی می رسیم
3 ) رشد آن در محیط کشت بسیار کند است
4 ) سرایت آن از راه تنفسی امکان پذیر است