درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


ویرولانس مایکوباکتریوم توبرکولوزیس مربوط به کدام عامل است؟

1 ) نوروتوکسین
2 ) چربی های دیواره سلولی
3 ) اندوتوکسین
4 ) اگزوتوکسین