درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش سرولوژیک به تشخیص تمام بیماری های زیر کمک می کند بجز:

1 ) بروسلوز
2 ) تیفوئید
3 ) سیفیلیس
4 ) سل