درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای ایمن سازی افرادی که تست توبرکولین آنها منفی است کدام یک ازمواد زیر به کار گرفته می شود؟

1 ) old tuberculin
2 ) PPD
3 ) BCG
4 ) هیچ کدام