درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


واکسن BCG از سویه های غیر بیماری زای کدام ارگانیسم تهیه شده است؟

1 ) مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
2 ) مایکوباکتریوم پاراتوبرکولوزیس
3 ) مایکوباکتریوم اویوم
4 ) مایکوباکتریوم بوویس