درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در محیطی که بیماری سل شایع است افراد بالغی بیشتر در معرض خطر بیماری هستند که :

1 ) تست توبرکولین آنها مثبت باشد
2 ) در پنج سال گذشته واکسینه شده باشند
3 ) در پنج سال گذشته واکسینه نشده باشند
4 ) در یک سال گذشته واکسینه شده باشند