درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


زمان تولید مثل generation time در کدام یک از باکتری های زیر طولانی تر است؟

1 ) کلبسیلا پنومونیه
2 ) مایکوباکتریوم توبرکولوزیس
3 ) استافیلوکوک اورئوس
4 ) ایشریشیا کلی