درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


میکروب سل دارای خصوصیات زیر است؟

1 ) گرم منفی بوده روی محیط های معمولی رشد نمی کند دارای اسپور و فلاژله است
2 ) اسید فاست بوده روی محیطهای معمولی رشد نمیکند بدون اسپور و فلاژل می باشد
3 ) اسید فاست بوده روی محیطهای معمولی رشد نمی کند دارای اسپور ولی بدون فلاژل است
4 ) گرم منفی بوده  روی محیطهای معمولی رشد میکند بدون اسپور و فلاژل است