درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد PPD کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

1 ) میکروب سل انسانی زنده ضعیف شده می باشد
2 ) پروتئین خالص شده میکروب سل انسانی است
3 ) میکروب سل گاوی زنده ضعیف شده می باشد
4 ) ماده سمی ترشح شده توسط باسیل سل انسانی است