درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


در مورد تست جلدی توبرکولین کدام یک از تفسیرهای زیر صحیح است؟

1 ) تست توبرکولین مثبت دلیل بر تماس فرد با باسیل سل می باشد
2 ) تست توبرکولین مثبت دلیل قطعی بیماری فعلی و فعال می باشد  درمان را ایجاب می نماید
3 ) تست توبرکولین مثبت موید وجود آنتی بادی از نوع IgG علیه باسیل سل در بدن فرد است.
4 ) تست توبرکولین منفی قطعا تشخیص بیماری سل را رد مینماید.