درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


برای ایمن کردن افرادی که نتیجه آزمایش توبرکولین آنها منفی است کدام یک از مواد نامبرده زیر را به کار می برند؟

1 ) BK
2 ) PPD
3 ) BCG
4 ) هیچکدام